IMG_5629.PNG

Obchodní podmínky

Smluvní přepravní podmínky a jiné obchodní podmínky

 

platné pro spoje společnosti TEAM SILVER s.r.o., která provozuje minibusové linky pod značkou SILVERJET, Buchovcova 1602/8, Praha 3, IČ: 03957136 vydává tyto Smluvní přepravní podmínky pro pravidelné minibusové linky provozované dopravcem TEAM SILVER s.r.o., který vystupuje pod značkou SilverJet.

Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné od 1.5.2022 a jsou k nahlédnutí na webu www.silverjet.cz  a v každém vozidle těchto linek. Pro všechny vztahy vyplývající ze Smluvních přepravních podmínek je za rozhodné právo považováno právo ČR, dle nařízení 593/2008 (článek 5, odstavec 2) –  I. Orgány pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů jsou: a) Ministerstvo dopravy http://www.mdcr.cz/cs/ - v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob; b) Dopravní úřady – ve správním obvodu ve všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy. Centrum pro řešení spotřebitelských sporů dle zákona na ochranu spotřebitele je „Česká obchodní inspekce, Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.“ Znění Zásady ochrany osobních údajů je k dispozici na www.silverjet/privacy-policy.html. Klient bere na vědomí a souhlasí, že veškeré telefonické hovory mezi klientem a TS mohou být monitorovány a že TS provádí měření návštěvnosti svých webových stránek. 1 Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob Smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla dopravce. Přepravní smlouva mezi cestujícím a dopravcem se řídí  těmi to Smluvními přepravními podmínkami a příslušným tarifem.

 Přehled tarifů dopravce platných pro jednotlivé autobusové linky je uveden v ceníku dopravce.

1.1 Práva a povinnosti dopravce

 1.1.1 Uzavřením přepravní smlouvy se dopravce zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové, jež jsou uvedeny na jízdním dokladu, řádně a včas.

1.1.2 Cestující bere na vědomí, že poskytnutí inzerovaných nadstandardních služeb, zejména teplé nápoje, promítání filmů, denní tisk, wi-fi internet v minibuse je zcela v dispozici dopravce a cestujícímu uzavřením přepravní smlouvy nevzniká nárok na jejich poskytnutí. V případě nedostatečného časového prostoru pro obsluhu není tento servis nabízen.

1.1.3 Dopravce si vyhrazuje v souladu s příslušnými právními předpisy právo na změny v jízdních řádech, na použití náhradních vozidel a na změnu sedadla. V případě změny jízdního řádu náleží cestujícímu kompenzace jízdného či jeho části (v případě částečně využité jízdenky), pokud je mu znemožněno využít jízdenku v původním rozsahu. Při použití náhradních vozidel nelze zaručit inzerované nadstandardní služby. Náhradní vozidla nemusí být vybaveny bezpečnostními pásy. V případě, že klient z tohoto důvodu nebude cestovat, má nárok na vrácení plného jízdného.

1.1.4 V případě posilových a ekonomy spojů nejsou poskytovány inzerované nadstandardní služby.

1.1.5 Posilové a ekonomy spoje jsou spoje, které obsluhují převážně autobusy jiných dopravců a není v nich zajištěn plný servis. Ekonomy spoj je také spoj dopravce, ve kterém není zajištěn doprovod stevarda/ky, nebo není poskytován servis teplých nápojů a doplňkového prodeje a vybavení vozidel LCD a zásuvkami a tedy není poskytován plný servis.

1.1.6 Kompenzace jízdného: - dopravce garantuje cestujícímu včasný příjezd do stanice dle oficiálního jízdního řádu. Není-li cestující přepraven včas, nemá právo na kompenzaci. Cestující má právo na kompenzaci jízdného, pokud se cesta neuskuteční, nebo se uskuteční pouze částečně

1.1.7  Z důvodu zlepšování služeb a zvýšení bezpečnosti služeb dopravce jsou dopravní prostředky dopravce vybaveny kamerovým zařízením monitorujícím interiér a částečně exteriér dopravního prostředku včetně cestujících. Cestující zakoupením jízdního dokladu berou tuto skutečnost na vědomí a s tímto monitoringem souhlasí.

 

1.2 Práva a povinnosti cestujícího

 1.2.1 Uzavřením přepravní smlouvy se cestující zavazuje dodržovat přepravní řád, tyto Smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen „jízdné“) podle příslušného tarifu.

1.2.2 Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem. Údaje na jízdním dokladu musí souhlasit s údaji na příslušném cestovním dokladu cestujícího. V případě, že cestující nemá platný cestovní doklad je dopravce povinen cestujícího nepřijmout k přepravě a cestující nemá nárok na vrácení jízdného. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí a je povinen podrobit se případným celním či jiným administrativním předpisům, které se týkají jeho a jeho zavazadel. V případě, že cestujícímu celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části, či jinou náhradu. Cestující je povinen uhradit náklady, které dopravci vznikly v důsledku porušení uvedených předpisů ze strany cestujícího.

 1.2.3 Nákupem jízdenky/vkladem na konto/Kreditovou jízdenku klient souhlasí se Smluvními přepravními podmínkami a uděluje dopravci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 1.2.4 Cestující je povinen se při převzetí jízdenky přesvědčit, zda mu byla vydána podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li jízdenka s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Při pozdějším poukazu cestujícího na nesoulad údajů na jízdence se bude postupovat podle platných storno podmínek s tím, že se nejedná o reklamaci.

 1.2.5 Pokud se cestující nedostaví k odjezdu či odjezd zmešká, nemá právo na vrácení jízdného. V případě jízdenky složené z více úseků se nástupem do spoje rozumí nástup do prvního spoje z celé trasy. Nevyužitím jakéhokoliv úseku ze složené trasy cestující pozbývá nároku na přepravu dalšími spoji v rámci jízdenky nebo vrácení nevyužitého jízdného.

1.2.6 Za nevyužitou nebo částečně využitou jízdenku se jízdné nevrací.

 1.2.7 Cestující má právo na vrácení jízdného, pokud spoj, který hodlal pro přepravu použít, má z nástupní stanice cestujícího zpoždění třicet (60) minut a více a cestující s platnou jízdenkou se proto vzdal jízdy.

1.2.8 Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodu na straně dopravce.

1.2.9 Cestující nemá nárok na náhradu škody, jestliže nebyl přepraven včas.

1.2.10 Případnou přiznanou kompenzaci musí cestující převzít nejpozději 6 měsíců od jejího přiznání. V opačném případě klient ztrácí na kompenzaci nárok.

1.2.11 Zůstatky na kontu/Kreditové jízdence vzniklé stornem jízdenky/připsáním kompenzace/vkladem mohou být použity k úhradě další jízdenky.  Zůstatky nelze zasílat na bankovní účet, zůstatky nemohou být použity na jiný účel než nákup jízdenky.

1.2.12 Cestující je povinen při usazování respektovat pokyny stevarda/ky či řidiče. Cestující může být z přepravy vyloučen, pokud se dostaví k autobusu pod vlivem alkoholu, omamných či jiných psychotropních látek, dále pokud i přes upozornění: - ve vozidle kouří, nadměrně konzumuje alkohol nebo je pod vlivem omamných či jiných psychotropních látek - chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, zápachem a pod. - znečišťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním - poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující - nedodržuje přepravní řád, tyto Smluvní přepravní podmínky, pokyny a příkazy pověřené osoby dopravce

1.2.13 Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného a ceny místenky.

1.2.14 Přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou.

1.2.15 V případě jakékoliv platby ze strany cestujícího by cestující měl mít připravenou přiměřenou hotovost s ohledem na cenu zboží nebo služby. V opačném případě je možné, že platby bankovkami vysokých nominálních hodnot nebudou moci být přijaty z důvodu nedostatku drobných.

 

2.1 Všeobecná ustanovení:

2.1.1 Cestující se pro účely kontroly řádného uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen jízdenka). V případě absence jízdenky může klient nastoupit do spoje po sdělení čísla jízdenky, která je na tento konkrétní spoj zarezervovaná. Pokud se těmito údaji neprokáže, je povinen si zakoupit jízdenku novou. Částka vyplacená za novou jízdenku je nevratná.

2.1.2 Kontrolu jízdních dokladů a čísel jízdenek ve vozidlech dopravce provádí dopravcem pověřené osoby vybavené průkazem kontrolora. Náležitosti průkazu kontrolora jsou: fotka kontrolora, číslo průkazu, razítko a podpis vydávající organizace. Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku ve výši 500 Kč/20 €. Pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat, zda cestující plní Smluvní přepravní podmínky a jejich činnost se řídí Silničním zákonem č. 111/1994 sb., § 18a.

2.1.3 Cestující je povinen zaplatit cenu za přepravu (dále jen „jízdné“) podle tarifu pro něj platného (viz bod 2.1.6) v den přepravy. Jízdné zahrnuje pouze samotnou přepravu. Případné další služby (viz bod 1.1.2.) jsou cestujícímu poskytovány ze strany dopravce zdarma.

2.1.4 Všechny spoje dopravce jsou povinně místenkové.

2.1.5 Jízdenka s rezervací je zároveň místenkou.

2.1.6 Podmínky konkrétní jízdenky jsou uvedeny na jízdence a jsou pro konkrétní jízdenku závazné.

2.1.7 Speciální slevy a slevy poskytované v rámci propagačních akcí se řídí vždy podmínkami, které jsou k danému druhu slevy nebo propagační akci zveřejněny.

2.1.8 V případě zadání nepravdivých nebo neexistujících údajů při online rezervaci má dopravce právo na zrušení rezervace před uplynutím doby platnosti rezervace a to bez nároku na jakoukoliv náhradu.

2.1.9 Při nákupu jízdenky v minibuse/autobuse lze zakoupit pouze jednosměrnou základní jízdenku na trasu zajišťovanou tímto spojem

2.1.10 V případě bezhotovostní platby jízdného se považuje jízdné za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky na určený bankovní účet dopravce. Pokud nebude jízdné placené bezhotovostně uhrazeno před nástupem cestujícího do minibusu/autobusu, je cestující povinen jízdné zaplatit u stevarda/ky či u řidiče a následně dopravce požádat o vrácení částky, která byla uhrazena bezhotovostně.

2.1.11 Jízdenka je neplatná, jestliže: - je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití - údaje, uvedené na jízdence, neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny - byla vystavena na jméno a je použita na mezinárodní lince jinou osobou 2.1.12 Zničené, ztracené a odcizené jízdenky nejsou dopravcem nahrazovány ani propláceny. Pokud cestující nesdělí rezervační číslo jízdenky/ číslo konta/číslo Kreditové jízdenky je povinen zakoupit si jízdenku novou. Částka vyplacená za novou jízdenku je nevratná.

2.1.13. Jízdenka rezervovaná a zaplacená online u smluvního partnera mimo rezervační systém dopravce na webu silverjet.cz, je možné stornovat pouze u smluvního partnera, kde byla jízdenka zakoupena. Veškeré transakce u jízdenek rezervovaných a placených mimo rezervační systém dopravce je nutné řešit výhradně u smluvního partnera.

 

3.1 Přeprava osob a zvířat - Všeobecná ustanovení:

3.1.1 Cestující je povinen být během jízdy připoután bezpečnostním pásem, pokud jím je jeho sedadlo vybaveno. Pokud cestující kdykoliv během jízdy opustí své sedadlo, činí tak na vlastní riziko s vědomím, že jeho povinností je být připoután po celou dobu jízdy autobusu.

3.1.2 Během nástupu a výstupu z minibusu/autobusu, jakožto i v průběhu celé jízdy, je cestující povinen dbát bezpečnostních pokynů zaměstnanců dopravce. Zároveň je cestující povinen při nástupu, výstupu i při pohybu po minibuse/autobuse používat bezpečnostní madla a další ochranné prvky, kterými je minibus/autobus vybaven, a to tak, aby minimalizoval možná bezpečnostní rizika. 3.1.3 Poloha zastávek se může z organizačních a provozních důvodů změnit. Dopravce doporučuje cestujícím, aby si před cestou ověřili čas a místo odjezdu.

3.1.4 Příjezdy a odjezdy jsou v jízdních řádech a na jízdenkách vždy uváděny v místním čase.

3.1.5 Děti do 12 let včetně nesmí cestovat na předních sedadlech vedle řidiče. Při koupi jízdenky je cestující povinen ohlásit, že se jedná o místo pro cestujícího mladšího 13 let.

3.1.6 Pro děti do 3 let dopravce doporučuje mít s sebou vhodné dětské zádržné zařízení (dětská autosedačka nebo podsedák), pro starší děti dětské zádržné zařízení není povinné, avšak není běžnou a povinnou součástí vybavení autobusu. Děti mladší 3 let nemusí být přepraveny, pokud nebudou mít s sebou pro účely přepravy dětskou autosedačku nebo podsedák.

3.1.7 Nelze přepravovat cestující bez místenky.

3.1.8 Každý cestující má nárok pouze na 1 sedadlo.

3.1.9 V autobuse lze přepravovat psy a případně jiná zvířata uzavřená do nepropustných schránek, která mohou být umístěna do zavazadlového prostoru. Psi není možno převážet v prostoru pro cestující. Pokud to volná kapacita neumožňuje, není možno psy přepravit.   

3.1.10 Konzumace doneseného alkoholu, stejně jako omamných a psychotropních látek, je zakázána. Prodej alkoholických nápojů jednotlivým cestujícím může být omezen dle uvážení posádky autobusu.

3.1.11 Pokud není výběr sedadla umožněn při nákupu jízdenky, číslo sedadla přiděluje stevard/ka  nebo řidič při nástupu do spoje.

3.1.12 Dopravce nezajišťuje asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Vozidla dopravce nejsou bezbariérová. Mimořádné nasazení vozidel s plošinou pro přepravu cestujících na invalidním vozíku je uvedeno v rezervačním systému.

3.1.13 Děti do 5 let včetně lze přepravovat pouze v doprovodu osob starších 10 let.

3.1.14 Cestující, který neobsadí své místo nejpozději 5 minut před plánovaným odjezdem autobusu, ztrácí nárok na místo bez náhrady. Pokud se cestující ke spoji nedostaví nejpozději v čas odjezdu stanoveného jízdním řádem, jízdenka propadá bez nároku na náhradu.

3.1.15 Zvířata lze přepravovat pouze bezpečně umístěna v přepravních skříňkách, klecích či taškách s nepropustným dnem, které jsou k přepravě zvířat určeny. Takto přepravovaná zvířata jsou přepravována zdarma a cestují na klíně či pod nohama majitele a musí zůstat během celé jízdy v přepravních skříňkách, klecích či taškách.

4.1 Všeobecné podmínky pro přepravu zavazadel:

4.1.1 Za ruční zavazadla jsou považována zavazadla, která jsou snadno přenosná, lze je umístit na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, o rozměrech max. 15 x 25 x 35 cm. Ruční zavazadla nesmí poškozovat zařízení vozidla. Za ruční zavazadla v průběhu cesty odpovídá cestující.

4.1.2 Každý cestující je povinen označit svá zavazadla ukládaná do úložného prostoru na viditelném místě jménem, příjmením a adresou cestujícího a dále názvem stanice určení.

4.1.3 Cestující je povinen upozornit řidiče na zavazadla, která chce uložit do zavazadlového prostoru.

4.1.4 V zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru, nedoporučujeme ponechávat křehké nebo cenné věci, doklady a elektroniku. Dopravce neručí a neodpovídá za ztrátu či poškození těchto věcí, popř. obsahu zavazadla.

4.1.5 Má-li cestující více než 2 zavazadla v zavazadlovém prostoru, budou další zavazadla přepravena jen v případě volné kapacity (maximální počet zavazadel přepravovaných pro jednoho cestujícího je 3 ks, při větším počtu zavazadel dopravce garantuje přepravu zavazadel pouze na té části spoje, na které byla přijata

4.1.6 Jízdní kola, lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny. Kočárky či invalidní vozíky musí být složeny.

4.1.8 Případnou reklamaci neoprávněnosti poplatku za nadrozměrná zavazadla je cestující povinen řešit přímo s posádkou minibusu/autobusu. Na zpětné reklamace neoprávněných poplatků za nadrozměrná zavazadla nebude brán zřetel.

4.1.9 V minibuse/autobuse nelze přepravovat zavazadla: - která svou povahou mohou ohrozit bezpečnost cestujících či poškodit ostatní zavazadla - která přesahují rozměry 50 x 50 x 50 cm - jejichž hmotnost přesahuje 30 kg

4.1.10 Cestující nesmí předat k přepravě v zavazadlovém prostoru zavazadla přesahující hodnotu 5000 Kč/190 €.

4.1.11 Přeprava nebezpečných látek a předmětů (nezabezpečené zbraně bez příslušných povolení, výbušniny, omamné a psychotropní látky apod.) je zakázána.

4.1.12 Dopravce neručí za věci zapomenuté ve vozidlech.

4.1.13 Přeprava zásilek a nedoprovázených zavazadel není možná.

 

4.2 Přeprava na vnitrostátních trasách v rámci České republiky či Slovenska a stanovené poplatky:

4.2.1 Na vnitrostátních linkách (týká se území ČR ) přepravujeme:

 - 2 ruční zavazadla zdarma - zdarma 2 zavazadla v zavazadlovém prostoru nepřesahující rozměry 30 x 60 x 80 cm a váhu 30 kg, složený dětský kočárek pro dítě přepravované tímto spojem - zdarma vozíky pro invalidy a pro pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a tašky na kolečkách nepřesahující rozměry 30 x 60 x 80 cm (nepočítaje rukojeť tašky) a váhu 30 kg - za každé další zavazadlo v zavazadlovém prostoru / za nadrozměrné zavazadlo/za přepravu jízdního kola/lyží či snowboardu je cestující povinen uhradit poplatek 20 Kč/1 €

4.3 Odpovědnost dopravce za cestovní zavazadla přijatá k přepravě a náhrada škody:

 

4.3.1 Zápis o ztrátě, odcizení, či poškození zavazadel musí být cestujícím u stevarda či řidiče spoje vyžadován ihned po příjezdu do cílové stanice. Pracovník SilverJet / TEAM SILVER je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu zavazadla písemně v zápisu potvrdit.

4.3.2 Tento zápis spolu s kopií jízdenky a kopií dokladu o přepravě zavazadla musí být písemně zaslán nejpozději do 6 měsíců od události na adresu SilverJet / TEAM SILVER, Buchovcova 1602/8, 130 00, Praha 3.

4.3.3 Při ztrátě zavazadla na vnitrostátních linkách v rámci ČR, má cestující nárok na vrácení přepravného za ztracené zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, maximálně však do výše 3000 Kč/120 €. V případě pojištěného zavazadla (viz bod 4.2.1.) má klient nárok na náhradu přepravného za ztracené zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, maximálně však do výše 5000 Kč/190

4.3.4 Dopravce neodpovídá za poškození přepravovaného cestovního zavazadla, jestliže: - cestující není schopen prokázat oprávněnost nároku platným dokladem o přepravě zavazadla - obal neodpovídá povaze přepravované věci  - cestující podal k přepravě zavazadlo vyšší hodnoty než dovoleno - nastaly dopravcem neovlivnitelné okolnosti jako živelné pohromy či jednání třetích osob - k poškození došlo jednáním cestujícího.

Kontakt

TEAM SILVER s.r.o.

IČ: 03957136  DIČ: CZ03957136

Sídlo: Buchovcova 1602/8

130 00  Praha 3

+420 245019101

+420 737053137

+420 731253113, 776120180